اطلاعیه 3

1399/04/08

واریز وجه علی الحساب

 

متقاضیان محترم حضور در نمایشگاه آسانسور و پله برقی - شهریور 1399

آن دسته از متقاضیانی که نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام نموده و مدارکشان مورد تآیید قرار گرفته است:

از روز دوشنبه مورخ 9 تیر 1399 ساعت 10 صبح تا پایان ساعت اداری 21 تیر 1399 نسبت به پرداخت علی الحساب از طریق درگاه اینترنتی در زیر گزینه پیش فاکتورِ پنل کاربری اقدام فرمایند. در غیر اینصورت در مرحله اول جانمایی نخواهند شد و در لیست انتظار قرار خواهند گرفت.

الفشرکت کنندگان با درخواست غرفه به مساحت 30 مترمربع یا کمتر مبلغ 10،000،000 ریال (معادل یک میلیون تومان).

 

ب- شرکت کنندگان با درخواست غرفه به مساحت بالاتر از 30 مترمربع مبلغ 20،000،000 ریال (معادل دو میلیون تومان)

 

توجه1. مبالغ به صورت خودکار بر اساس متراژ درخواستی شرکت کننده در پنل های کاربری مشخص شده است.

 

توجه2. وجه پرداختی شرکت در صورتی که غرفه را به صورت پیش ساخته (با تجهیزات) دریافت کند به عنوان ضمانت رعایت قوانین و مقررات عمومی لحاظ خواهد شد که حداکثر تا یک ماه پس از پایان نمایشگاه به طور کامل یا در صورت ارتکاب تخلف با کسر جریمه به حساب متقاضی مسترد خواهد شد.

 

توجه3. وجه پرداختی شرکت در صورتی که غرفه را به صورت خودساز (بدون تجهیزات) دریافت کند به عنوان بخشی از سپرده غرفه سازی (ضمانت رعایت قوانین و مقررات غرفه سازی) در نظر گرفته شده که حداکثر تا یک ماه پس از پایان نمایشگاه به طور کامل یا در صورت ارتکاب تخلف با کسر جریمه به حساب متقاضی مسترد خواهد شد.