اطلاعیه 14 - دریافت فاکتورهای نهایی (غیر حضوری)
اطلاعیه 13 - ثبت شماره حساب - دریافت وجه سپرده
اطلاعیه 12 - تخلیه و تخریب غرف
اطلاعیه 11 - بازگشایی سالن ها – شروع ساخت و ساز، حضور مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان
اطلاعیه 10 - دریافت کارت های شناسایی غرفه داران (غیر حضوری)
اطلاعیه 9 - ارائه چک ضمانت ارزی-ریالی
اطلاعیه 8 - اخذ مجوز غرفه سازی (به روز رسانی شده – تغییرات)
اطلاعیه 6 - اخذ مجوز غرفه سازی
اطلاعیه 5 - تعرفه های حضور در نمایشگاه مصوب سال 1399
اطلاعیه 4 - مراجعه حضوری برای جانمایی و امور مالی
اطلاعیه 3 - واریز وجه علی الحساب
اطلاعیه 2 - ارائه مدارک مورد نیاز – زمان شروع بارگذاری مدارک
اطلاعیه 1 - آغاز ثبت نام اینترنتی نمایشگاه